Buku Tafsir Surat Al Fatihah

  • buku Tafsir Surat alfatihah Aceng zakaria

buku Tafsir Surat alfatihah Aceng zakariaPembahasan pada buku ini diantaranya:

– Nama-nama lain bagi surat al-Fatihah

– Urutan turun surat al-Fatihah

– Keutamaan surat al-Fatihah

– Jumlah ayat dalam surat al-Fatihah

– Kedudukan Isti’adzah

– Kedudukan Basmalah

– Hukum membaca Basmalah

– Kedudukan Aamiin dan cara membacanya

– Hukum membaca al-Fatihah dalam shalat

– Cara membaca surat al-Fatihah

– Tafsir Isti’adzah

– Tafsir Basmalah

– Tafsir Hamdalah

– Tafsir ar- Rahmaani ar-Rahiimi

– Tafsir Maaliki Yaumi ad-Diin

– Tafsir Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’iinu

– Tafsir Wa Iyyaaka Nasta’iinu

– Tafsir Ihdinaa ash-Shiraatha al-Mustaqiima

– Tafsir Shiraatha Alladziinz An’amta ‘Alaihim..

– Tafsir Ghairi al-Maghdhuubi ‘Alaihim Walaa adh-Dhaalliina

 

Harga : 47.000 idr

Info Pemesanan : 085317005553